Algemene directie Secretariaten en Coördinatie

De algemene directie omvat drie diensten:

Secretariaten

De dienst Secretariaten verzorgt alle administratieve en logistieke activiteiten rond diverse vergaderingen die plaatsvinden onder het voorzitterschap van de eerste minister:

 • de Ministerraad
 • de Nationale Veiligheidsraad
 • het Overlegcomité
 • het Comité A - Gemeenschappelijk Comité voor alle overheidsdiensten
 • het Sectorcomité I - Algemeen bestuur

De Ministerraad is een van de belangrijkste epicentra van de Belgische politiek. De ministerraad beraadslaagt en beslist over het algemene beleid en is het forum waar de politieke samenhang van de regeringscoalitie wekelijks wordt getoetst. De Ministerraad vergadert in principe wekelijks.

De Nationale Veiligheidsraad bestaat uit de eerste minister, de ministers bevoegd voor Justitie, Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Defensie, Buitenlandse Zaken en de overige vice-eersteministers.

Wanneer hun aanwezigheid vereist is, wonen de volgende personen de vergaderingen van de raad bij:

 • de administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat
 • het hoofd van de Algemene Dienst inlichting en veiligheid bij Defensie
 • de commissaris-generaal van de Federale Politie
 • de directeur van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
 • de voorzitter van het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken
 • een vertegenwoordiger van het College van procureurs-generaal
 • de federale procureur

De Nationale Veiligheidsraad:

 • bepaalt en coördineert het algemeen inlichtingen- en veiligheidsbeleid en bepaalt de prioriteiten van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 • coördineert de strijd tegen de financiering van terrorisme en de verspreiding van massavernietigingswapens
 • bepaalt het beleid op het vlak van bescherming van gevoelige informatie.

De voorbereiding en gecoördineerde uitvoering van de beslissingen van de raad is toevertrouwd aan het Strategisch Comité voor inlichting en veiligheid. Dit orgaan komt bijeen onder voorzitterschap van een vertegenwoordiger van de eerste minister en is samengesteld uit vertegenwoordigers van de leden van de raad en van de diensten en instellingen die de vergaderingen van de raad kunnen bijwonen.

Het Overlegcomité bestaat uit ministers van de federale regering en de regeringen van de gemeenschappen en gewesten. Het comité bespreekt de dossiers waarvoor in het kader van een goed bestuur een samenwerking tussen de verschillende bestuursniveaus noodzakelijk is, en toetst ze af aan de verschillende bevoegdheden. Het Overlegcomité komt gewoonlijk één keer per maand samen.

De secretarie van het Overlegcomité staat, naast de ondersteuning voor de vergaderingen van het Comité, ook in voor:

 • de opvolging van de voortgang van de samenwerkingsakkoorden tussen de verschillende overheden
 • de bekendmaking van de samenwerkingsakkoorden waarbij de federale staat betrokken is
 • het centraliseren van alle informatie van de Interministeriële Conferenties.

Het Gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten (Comité A) is bevoegd voor materies die alle ambtenaren (lokaal, provinciaal, deelstaten, federaal) aanbelangen. Het bestaat uit een delegatie van de overheid met federale ministers en ministers van de gemeenschappen en gewesten, en uit vakbondsafgevaardigden.

In het Comité A sluiten ze intersectorale akkoorden. Dit zijn de zogenaamde raamakkoorden waarin de overheid zich ertoe verbindt om bepaalde maatregelen te verwezenlijken over onder meer tewerkstelling, arbeidsvoorwaarden, pensioenen en sociale relaties.

Het Sectorcomité I - Algemeen bestuur behandelt materies die het personeel van volgende diensten of instellingen aanbelangen:

De dienst stelt ook personeel ter beschikking van twee controlecommissies:

 • de Controlecommissie van de representativiteit van de vakorganisaties in de publieke sector
 • de Commissie voor de vakbondspremies.

Beide commissies zijn onafhankelijk en werken volledig autonoom, onder het voorzitterschap van daartoe aangewezen magistraten.

Coördinatie en Juridische Zaken

De dienst Coördinatie en Juridische Zaken staat in voor:

 • de coördinatie van regeringsprojecten en juridische en technische expertise voor de eerste minister, zijn beleidsorganen of het eigen departement
 • het uitwerken van richtlijnen van de eerste minister op het vlak van wetgevingstechniek en -procedures
 • het opvolgen van parlementaire werkzaamheden en de schriftelijke vragen gesteld aan de eerste minister of aan meerdere regeringsleden
 • het geschillenbeheer
 • de coördinatie van de tussenkomst van de Ministerraad voor het Grondwettelijk Hof
 • de behandeling van aanvragen voor eervolle onderscheidingen en burgerlijke eretekens
 • het beheer van de toekenning van A-nummerplaten
 • het toezicht op de naleving van de orde van voorrang

Overheidsopdrachten

De dienst Overheidsopdrachten staat in voor:

 • de voorbereiding, coördinatie, uitwerking en opvolging van de wetgeving en de omzetting van Europese richtlijnen in dit verband
 • de juridische adviesverlening omtrent overheidsopdrachten
 • de begeleiding van de werkzaamheden van de commissie voor overheidsopdrachten die alle Belgische stakeholders verzamelt
 • vanuit Europese verplichtingen, het verwerken van en rapporteren over statistische gegevens inzake overheidsopdrachten voor alle Belgische aanbestedende overheden.

Een eigen Juridische vertaaldienst staat ter beschikking van de algemene directie.